خوب مدرسه ها دوباره باز شدن من امسال به کلاس پنجم دبستان می روم. من از مدرسه رفتن خوشم نمی اید ولی مجبورم  به مدرسه برم . من امسال فقط  با یکی از دوستان صمیمیم  هستمناراحت ولی از معلم های جدیدم خوشم می آید. دوست دارم همه سال تحصیلی خوبی داشته باشند و می گویم خوش بحال کسانی که مدرسه یا دانشگاه شون  تمام  شده.